Dosen

 1. Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag
 2. Prof. Dr. H. Ahmad Patoni, M.Ag
 3. Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag
 4. Dr. H. Maftukhin, M.Ag
 5. Dr. H. Syaifudin Zuhri, M.Ag
 6. Dr. H. Nur Effendi, M.Ag
 7. Dr. H. Asmawi, M.Ag
 8. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag
 9. Dr. Indri Hadisiswati, SH, MH
 10. Dr. Darin Arif Muallifin, SH, MH
 11. Dr. Kutbudin Aibak, M.HI
 12. Dr. Iffatin Nur, M.Ag
 13. Dr. H. Hasyim Nawawi, M.Si
 14. Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag
 15. Dr. Nuraini Lathifah, SE,MM
 16. Dr. Agus Eko Sujianto
 17. Dr. H. Kozin, MA
 18. Dr. Susanto, M.Pd
 19. Drs. Nurhadi, M.HI
 20. Rahmawati, MA
 21. Mushonif, M.HI
 22. Lailatunnikmah, M.Pd
 23. Abd Shomad Very Eko Atmodjo, MA
 24. Nur Fadhilah, M.H.
 25. Zulfatun Nikmah, M.Hum.
 26. Qomarul Huda, M.Ag
 27. Moh. Aqim Adlan, M.EI
 28. Nur Aziz Muslim, M.HI
 29. Drs. Munawan, SH, MH
 30. Binti Nur'asiyah, MA
 31. Muhamad Aswad, MA
 32. Drs. Moh. Mahsun, SH, MH
 33. Ari Handoko, SH, MH
 34. Ladin, SH, MH
 35. Diyah Pravitasari, MM
 36. Arifah Millati Agustina, M.H.I
 37. Amaliyah Nuril Hidayah, M.Sy
 38. Ahmad Fauzi, Lc, M.HI
 39. Lantip Susilowati,S.E.,Ak., M.M
 40. Nur Diana Kamalia, SE, M.SM
 41. Ahmad Budiman, S.HI, M.HI
 42. Budi Kolistiawan, S.Pd, M.EI
 43. Ahmad Supriyadi, M.Pd.I
 44. Muksin, M.H.
 45. Nurush Shobahah, M.H.I
 46. Anam Rifai, S.H., M.H
 47. Amilis Kina, M.E.I
 48. Abdul Khoir Wattimena, M.H
 49. Muhammad sukur, M.Pd.I
 50. Muhamad Mashudi, M.Pd.I
 51. Ahmadi Abdul Shomad Faiz N.M.H
 52. Faiq Tabrani, S.H.I, M.H, M.Sc, M.H.I
 53. Reni Dwi Puspitasari, M.Sy
 54. Ashima Faidati, M.Sy
 55. Muhamad Arifin, M.H.I
 56. Khusnul Mufidati, M.Pd.I
 57. Bagus Ahmadi, M.Pd.I, M.Sy